Search form

Matayo ma Peba 9:33

33Ɨ Yesu ket negɨr wɨngawɨnga yewaikitonj, sɨ ɨtemb yɨt kesa rɨgat ket yɨt apureninonj. Sɨ rɨga bobo kea ket kɨd kesa aena wuwenonj odede yɨt kɨma da, “Makwa ke ngai odede mɨle pɨta awonj Israel wɨngɨrɨnd.”