Search form

Matayo ma Peba 9:35

Wɨngawɨnga ke Erngoka Wɨko Rɨga Ma Jog im

35Ɨ Yesu yikenonj komkesa taun nata dɨde tungg nata, ɨ Ton kea kwa towaina yɨr opmitenapu met nata rɨga ouyaena eyeninonj God ma yɨt, dɨde pumb tunggɨmna b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnena yiyenonj ɨ dɨde kwa kea rɨga ɨsagɨka eyeninonj komkesa b'engabenga wɨp kopa ke.