Search form

Matayo ma Peba 9:36

36Ɨ re Yesu rɨga bobo yɨr ongong eyeninonj, Ton ma sobijog na ten gar ke kear amneninonj. Mop nokɨp ton wekenonj re nony bebɨg nat dɨde yɨg nony nat rɨngmim ra mamoi tekeny yɨr ɨpka rɨga kesa.