Search form

Matayo ma Peba 9:38

38Sɨ onggɨt paemb wɨn erngoka Yonggyamɨnd yɨgekena odede da, ‘Man wɨko rɨga etmɨkisine Moina erngokapu gou wa.’”