Search form

Matayo ma Peba 9:4

4Sɨ Yesu kea towaina nony menamena wumɨr awonj, ɨ Ton ket yindonj da, “Nangga mop pae wɨn odede negɨrjog nony menamena amnɨkindam waina garɨnd?