Search form

Matayo ma Peba 9:6

6Ajɨ Kon yɨpa gasa e omnɨken wen ouyawam da Rɨgamna B'ɨgam ɨta Ti danda gowukoyɨnd negɨr mɨle awɨr omnɨkam.” Seg ket Yesu dɨmɨr kopa rɨgand yomnonj da, “Utnyite, moina tɨt yurowate, ɨ moina met wa meke!”