Search form

Matayo ma Peba 9:9

Yesu Matayond Ara Yemokonj

(Mak 2:13-17; Luk 5:27-32)

9Ɨ re Yesu ɨtemb pɨpmet yɨraronj, Ton kea yɨpa rɨgand yɨr yongonj omiti teks imdapu metɨnd, nyɨ da Matayo, dɨde ket tin yomnonj da, “Yɨmta nundoke!” Ngɨrpu ket Matayo utnyitonj dɨde ket Yesund yɨmta yundokonj.