Search form

Matayo ma Peba int

Isɨpkita Yɨtkak

Onggɨtyam God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt peba ɨrɨka rɨga re teks wulkɨp imdayam rɨga Matayote. Ɨ ton re Yesumna twelp (12) ɨtmɨkitijog rɨga wɨngɨrɨnd yɨpa rɨga na dɨde ti kwa yɨpa nyɨ re Lebite. Sɨ onggɨt peba ɨrɨkam re wɨn awɨr e b'obogɨl yisɨpkis, mɨnda ama rɨka onggɨt A.D. siksti dɨde sebenti (60-70) kemag gangga nat. Ɨ ton ɨtemb peba yɨrɨkonj re Ju rɨga wa mana.

Ɨ onggɨt pebat pɨtapɨta yomneny re b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt e ɨt re da Yesu re tɨrɨr omni e yɨrkokar okawam rɨga. Ɨ Yesum pɨlnat God Tina tɨrɨr yɨt rɨrɨrkɨp amninonj tina rɨga wa pɨlwa, rɨnsim re kesam peband ɨrɨki wekeny. Ɨ ɨtemb b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt re ma Ju rɨga wa nena mana, ya wɨngɨr nat re Yesu ukendonj dɨde wɨmena yikenonj. Ajɨ ɨtemb b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt re toda kwa kupka gowukoi rɨga wa mana.

Matayo ɨtemb peba yɨkalkonj re b'obogɨl yɨr iyena kɨma na. Ɨ ton yotom re Yesumna ukenda gatab kae. Ɨ ket yuseneny Yesumna baptiso dɨde b'atonkena gatab. Ɨ ket kwa akasiny Yesumna wɨko gatab, opi re God ma yɨtkak pɨtapɨta omnena, ouyaena, ɨ dɨde kopa ke rɨga ɨsakenda rɨna re Ton amnɨkeninonj Galili eriyand. Ɨ kwa onggɨt kak ke pɨtapɨta yomneny Yesumna menon Galili ke de ama re Yerusalem wa. Sɨ kwa pɨtapɨta amneniny re Yesumna kikitumam wikɨnd omnɨki mɨle gatab im. Ɨ yɨtkak ket yundwas re Yesumna uj dɨde utnyita gatab kae. Ɨ daka ket pebat yisɨpkeny da Yesu re ukoijog ouyaena rɨga e yama re juwai yɨbnau God ma gog yɨt isɨpkenam dɨde God ma pumb tungg gatab ouyaenam.