Search form

Roma Leta 1:1

Simesime Yɨtkak

1Simesime! Kon Keriso Yesu ma wɨko rɨga Pol ten rɨna re God ara nemokonj ɨtmɨkitijog rɨgam ɨ nobagendonj God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnenam.