Search form

Roma Leta 1:10

10Ɨ ɨte re kon yɨr opmitenenyɨn, kon ɨta ita wɨnɨnd yerkenenyɨn da ama rɨka God ɨta b'ogɨl nya nɨtpangendau kornɨm menonɨm de wa pɨlwa Tina singind.