Search form

Roma Leta 1:12

12Sɨ odede mɨle re meranɨm yɨpand gɨlgɨl God ma danda kɨma b'ugowam e jɨ mera wɨngɨrɨnd, odede ɨte re waina gar ke utkundat kor danda notkau, dɨde koina gar ke utkundat wa danda takainy.