Search form

Roma Leta 1:13

13Kor nany dɨde yɨngganwar! Kon ma singi en da wɨn wumɨr kesa tekenyɨt rɨnte re kon pop jogjogpyam yɨsamkenenyɨn menonɨm wa pɨlwa, ajɨ kornɨm nya re ɨdoki e yɨbneneny wa pɨlwa menonɨm ngɨrpu yu. Kon wa pɨlwa menonɨm singi aenenyɨn re odede ma da, kon wen wɨngawɨnga ke kɨp kɨma tamnɨkinyɨn odede yɨpa wɨp rɨngmana re kon nɨnda God ma obagɨki kesa rɨga wa wɨngɨrɨnd amnɨkeneninond.