Search form

Roma Leta 1:16

God ma B'ogɨl Yɨrkokar Bage Yɨt ma Danda

16Kon makwa ɨta ɨngar yokatenyɨn God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt gatab, mop nokɨp God ma danda re ɨndamaemb yɨbɨm yɨrkokar okawam komkesa rɨga wa yepim re gar ke utkunda ke yokatenyi, naska Ju rɨga wa ɨ dɨde kwa God ma obagɨki kesa rɨga wa.