Search form

Roma Leta 1:17

17Mop nokɨp God ma negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle pɨtapɨta aeneneny re onggɨt God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt gar ke utkunda nena kae otomapu ke ngɨrpu undwatapu wa. Sɨ yɨna peband ɨja emb jɨ ɨrɨki yɨbɨm da, “Negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga re gar ke utkunda nena kae yɨrkokar wɨmena okateny dem.”