Search form

Roma Leta 1:18-19

God ma Obagɨki kesa Rɨgaina Negɨr Mɨle

18-19Godɨmna ouyaeni wumɨr gasa opima pɨtakɨpɨnd wekeneny towa wɨngɨrɨnd dɨde God opima onggɨtyam gasa pɨtapɨta amnɨkeneniny towanɨm ongwatam da Ton re ɨmɨnjog God e ewangayam. Ajɨ rɨgapim ogoka yiyenyi ɨtemb ɨmɨnjog Godɨnd ewangayam, dɨde towaina negɨr kɨma kaokao mɨle nena im amorkenenanj. Sɨ onggɨt paemb God ma ukoi soro kɨma b'ɨsagɨka pɨta aukeneny pumb ke de onggɨt rɨgaina komkesa Godɨnd ewangaya kesa mɨle dɨde negɨr kɨma kaokao mɨle wa pɨlwa. 20Ɨ gowukoi otomapu ke God opima Tina yɨr ongi kesa gasa pɨtapɨta amnɨkeneniny komkesa gowukoi gasa wa pɨlɨnd, opi re Tina ngɨrpu kesa danda dɨde Tina yɨnayɨna mɨle. Nokɨp ɨngkaimemb rɨgap nony ke angwatenenanj da opimemb gasa re ɨmɨnjog Godɨmna omnɨki im. Sɨ rɨgap rɨrɨr im pɨtand yɨr ongongɨm dɨde isɨpmarenam. Sɨ onggɨt paemb ton ma rɨrɨr im rɨl ogenka teyenanj da, “Kon ma wumɨr en God.”