Search form

Roma Leta 1:2-3

2-3Ɨ God re get kena tɨrɨr yomnonj dɨde tina bageyam waina yɨm kena yɨna peband erɨkinonj onggɨt Tina B'ɨgamna b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt gatab. Re onggɨt b'ɨgat rɨgaina b'usmurena nya yokatonj, sɨ ket ukendonj Dawidɨmna kus ke. 4Ɨ Tina Wɨngawɨnga yɨbnonj re yɨnayɨna na, sɨ Ton uj ke utnyitonj juwai kɨma dɨde ɨngkek ket ɨmɨnjog yomnonj da Ton re Godɨmna B'ɨga e. Ton re mera Yonggyam, Yesu Kerisote.