Search form

Roma Leta 1:20

20Ɨ gowukoi otomapu ke God opima Tina yɨr ongi kesa gasa pɨtapɨta amnɨkeneniny komkesa gowukoi gasa wa pɨlɨnd, opi re Tina ngɨrpu kesa danda dɨde Tina yɨnayɨna mɨle. Nokɨp ɨngkaimemb rɨgap nony ke angwatenenanj da opimemb gasa re ɨmɨnjog Godɨmna omnɨki im. Sɨ rɨgap rɨrɨr im pɨtand yɨr ongongɨm dɨde isɨpmarenam. Sɨ onggɨt paemb ton ma rɨrɨr im rɨl ogenka teyenanj da, “Kon ma wumɨr en God.”