Search form

Roma Leta 1:21

21Sɨ onggɨt paemb ton pop yongwatenyi da yete God, ajɨ ton makwa opima Godɨnd yewangaenenyi towaina God pɨla, o sɨteket yɨt Tin yomnenenyi. Ɨ ton pop b'ogɨl im Tin ewangayam dɨde Tin sɨteket yɨt omnenam, ajɨ ton nony menamena amnɨkenenanj re kaokao nya kaim korɨrkorɨr re dɨde. Ɨ towaina gar re Godɨmna yɨnayɨna gasa ɨpɨndeni kesa im sɨbɨbɨnd ɨkangɨndi wekeny.