Search form

Roma Leta 1:23

23Ɨ dɨde ton kwa dadal ɨtkɨka kesa God ma b'ogɨl ɨnyomarena yengendenenyi de ɨtkɨka kɨma aidol wa pɨlwa rɨnsim re rɨgap amnɨkenenanj, dɨde rɨnsim ra tɨtkɨkanj dem, odede wɨp opi re rɨga, ɨ ngena, ɨ b'angga, ɨ dɨde mukak ke gowɨnd menamena b'angga.