Search form

Roma Leta 1:25

25Sɨ ɨja emb jɨ ton Godɨmna ɨmɨnjog mɨle yengendenenyi de b'anygɨnena mɨle wa. Ajɨ ton pop b'ogla otobarki God nena ewangaya yeyene dɨde emorka yeyene, ajɨ ton daka God ma omnɨki gasa im ewangaya eyenenanj dɨde emorka eyenenanj. Sɨ otobarkayam God b'ogla esourena yakaten dadal ngɨrpu kesa, ɨmɨnjog.