Search form

Roma Leta 1:28

28Ɨ dɨde ton kwa ɨja imemb towaina garɨnd towaina okateni Godɨm gatab ɨmɨnjog wumɨr b'ɨsaenenanj. Sɨ onggɨt paemb jɨ God ten aramkeneniny towaina negɨr ɨtkɨki nony menamenand. Nokɨm da ɨdenat ton onggɨtyam gasa nena tamnɨkenenanj rɨnsim re ma omnɨka mim.