Search form

Roma Leta 1:31

31Ɨ ton re b'ogɨl mɨle wumɨr kesa korɨrkorɨr rɨga im. Ɨ ton re towaina tɨrɨr omni yɨt erbeka rɨga im. Ɨ ton re singi b'iyena kesa rɨga im. Ɨ dɨde ton re kear kesa rɨga im.