Search form

Roma Leta 1:4

4Ɨ Tina Wɨngawɨnga yɨbnonj re yɨnayɨna na, sɨ Ton uj ke utnyitonj juwai kɨma dɨde ɨngkek ket ɨmɨnjog yomnonj da Ton re Godɨmna B'ɨga e. Ton re mera Yonggyam, Yesu Kerisote.