Search form

Roma Leta 1:5

5Sɨn Ti pɨlkena akatonda wurar dɨde ɨtmɨkitijog rɨga nyɨ, mop nokɨp ɨdenat sɨn Tina nyɨ map rɨga wang teyenindam komkesa God ma obagɨki kesa rɨga wa wɨngɨrɨnd. Sɨ ɨngkaimemb rɨgap Tin gar ke utkunda ke okatenyi ɨ ket Tin yɨmta undokenenyi.