Search form

Roma Leta 1:7

7Wɨn leamog im re komkesa wekenyɨt Roma wa yena re God singi eyeniny ɨ dɨde abagɨkiny Tina yɨna rɨgam, mera b'u Godɨm pɨlke dɨde Yonggyam Yesu Kerisom pɨlke wurar dɨde ngɨmbla wɨn kɨma.