Search form

Roma Leta 1:9

9Ɨ kon Godɨm wɨko yomnɨkainyɨn re kupkakupka koina gar okai kɨma e Tina B'ɨgamna b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnena wɨngɨrɨnd. Sɨ Ton re koina yɨr ungatayam e rɨngma re kon ita wɨnɨnd wen nony eyeneninyɨn.