Search form

Roma Leta 10

Israel Rɨga Bond B'ɨpto God ma Negɨr kesa Dɨmdɨmjog Rɨga Nyɨ

1Kor nany dɨde yɨngganwar! Koina garɨnd b'ogɨl singi dɨde Godɨm pɨlwa seo kɨma yɨr opmita re Israel rɨga towanɨm yɨrkokar okata ma. 2Mop nokɨp kon b'ogɨl e towa gatab yɨr ungata yɨt tapureninyɨn da Israel rɨgap Godɨnd danda kɨma e singi yiyenenyi, ajɨ ton ma ɨta ɨmɨnjog nya yɨmta yundokenenyi rɨnte re God yindeny da rɨga yɨrkokar okatam re gar ke utkunda kae. 3Nokɨp ton ma wumɨr na da negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ re Godɨm pɨlkae. Ɨ ton towainajog nya kena oraka yiyeno negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ kɨma onyitam. Sɨ ton maka yɨmta undoka yiyeno negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ rɨnte re God akaeniny towa pɨlwa yepim re Kerisond gar ke utkunda ke yokatenyi. 4Mop nokɨp Keriso kea gog yɨt rɨrɨrkɨp yomnonj komkesa gar ke utkunda rɨga wa negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ okawam.

5Sɨ Mose yɨrɨkonj negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ gatab rɨnte re God akaeniny towa pɨlwa yepim re gog yɨt yɨmta undokenenanj. Sɨ ɨja emb jɨ yindeny da, “Rɨga yet ra tamnɨkiny onggɨtyam gasa rɨnte re gog yɨtɨt engaeniny omnɨkam, ton wɨmena ikeny dem onggɨt gog yɨtɨm pɨlnate.” 6Ajɨ negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ rɨnte re gar ke utkunda ke ik, ton ɨja emb jɨ yindeny da, “Goro moina garɨnd mitindɨm da, ‘Yete yik dem de pumb tungg wa?’” Ɨtemb re Kerisond gou wa inkam yɨt e. 7O da, “Yete yik dem de gowukoi wɨra wa rokasim re uj rɨga wekeny?” Ɨtemb re Kerisond uj ke opendam e gowukoi wɨra ke. 8Nangga e ton yindeny? Ton ɨja emb jɨ yinj da, “Yɨrkokar yɨtkak re kea mor wus nate ainy opurenam de moina tugɨm wa dɨde nony menamena omnɨkam de moina gar wa.” Ɨtemb re gar ke utkunda ke okatam yɨrkokar yɨtkak e rɨnte re men pɨtapɨta omnena yiyenyu. 9Ra man moina tugɨm ke rɨga wa wɨpɨnd pɨtapɨta omnyɨt da “Yesu re kor Yonggyam e,” dɨde man moina garɨnd gar ke utkunda ke okasɨt da “Godɨt Tin yutnyitonj uj ke,” sɨ man ɨta yɨrkokar okasɨt. 10Mop nokɨp yet ra gar ke utkunda okas tina garɨnd, sɨ ton kemb negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ yokas, ɨ dɨde yet ra tina gar ke utkunda gatab rɨga wa wɨpɨnd pɨtapɨta omɨny tina tugɨm ke, sɨ ton kemb yɨrkokar yokas. 11Mop nokɨp yɨna pebat yindeny da, “Yet ra Ti pɨlɨnd gar ke utkunda oramis, God ma ɨta tin ɨngarɨm omɨny dem.” 12Mop nokɨp God makwa ɨta bu b'iyena mɨle yomnɨkeneny Ju rɨga dɨde God ma obagɨki kesa rɨga wa ganggand. Nokɨp Ton re komkesa rɨga wa Yonggyam e yete re ukoijog wurar agoneneniny komkesa rɨga wa yepim re Tin nyɨ yogenaenenyi. 13Mop nokɨp bageyam Yoel ɨja naemb jɨ yindonj da, “God opima komkesa rɨga wa yɨrkokar takainy dem yepim re Yonggyamɨmna nyɨ yogenai.”

14Sɨ rɨdede e rɨgap Yonggyamɨnd nyɨ yogenai, rako ton maka Tin gar ke utkunda ke yokato? Ɨ rɨdede e ton gar ke utkunda ke yokasi, rako ton maka utkundo? Ɨ rɨdede e ton utkundenyi, rako maka yɨpa rɨgat pɨtapɨta yomnenonj towa pɨlwa? 15Ɨ dɨde kwa rɨdede e ton pɨtapɨta yomnenyi rɨga wa pɨlwa, rako Yonggyam maka ten etmɨkisinonj? Sɨ yɨna peband ɨja emb jɨ ɨrɨki yɨbɨm da, “Otomantijog pɨskak im towaina yepim re God ma b'ogɨl bage yɨt pɨtapɨta yomnenenyi!”

Israel Rɨga Bond B'ɨpto God ma B'ogɨl Yɨrkokar Bage Yɨt

16Ajɨ komkesa Israel rɨgap maka God ma ɨtemb b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt yɨmta yundoko, mop nokɨp Isaya yindeny da, “Yonggyam! Ke yet sowaina bage yɨt gar ke utkunda ke yokatonj?” 17Sɨ onggɨt paemb gar ke utkunda ik re bage yɨt utkunda kae, ajɨ ɨtemb bage yɨt re Kerisomna yɨrkokar yɨtkak kae. 18Ajɨ kon nitinjɨn. Rɨka ɨmɨnjog Israel rɨgap maka utkundo? Nayɨ, ton kea ɨmɨnjog utkundo. Sɨ yɨna pebat ɨja emb jɨ bageyam waina opureni yɨrkokar yɨtkak gatab yindeny da,

“Towaina ara kea komkesa gowukoi wa wuwenonj,

dɨde towaina yɨrkokar yɨtkak kea komkesa gowukoi ngɨrpu wa wuwenonj.”

19Ajɨ kon kwa nitinjɨn da, “Ɨmɨnjog Israel rɨgap maka wumɨr aukɨto?” Mose naska kana yindeny da,

“Kon opima b'enga yɨtam rɨga b'ogɨl tamnɨkinyɨn dem yena re Kon maka abagɨkinond Koina rɨgam.

Sɨ ra wɨn Ju yɨtam rɨgap opimemb b'enga yɨtam rɨga yɨr tangindam dem, wɨn opima nonyɨk teponenindam dem.

Sɨ ra wɨn opimemb korɨrkorɨr b'enga yɨtam rɨga yɨr tangindam dem, wɨn opima soro taindam dem towa pɨlwa.”

20Dɨde Isaya kwa moga kesa God ma opureni yɨtkak pɨta yomnonj da,

“Ken tonpiya nodaro yepiya re maka oraka niyeno.

Kon Kolenggyam towa pɨlwa pɨtapɨta aenond yepiya re Ken maka nerkeno.”

21Ajɨ kwa ton Israel rɨga amniny da,

“Onggɨt kupka bibɨr wɨngɨrɨnd, Kon Koina yɨm b'ɨtnɨkenenyɨn Koina rɨga ɨngaukam Kor pɨlwa

yepim re Kornɨm utkunda kesa rɨga dɨde negɨr yɨt opurena rɨga.”