Search form

Roma Leta 10:12

12Mop nokɨp God makwa ɨta bu b'iyena mɨle yomnɨkeneny Ju rɨga dɨde God ma obagɨki kesa rɨga wa ganggand. Nokɨp Ton re komkesa rɨga wa Yonggyam e yete re ukoijog wurar agoneneniny komkesa rɨga wa yepim re Tin nyɨ yogenaenenyi.