Search form

Roma Leta 10:13

13Mop nokɨp bageyam Yoel ɨja naemb jɨ yindonj da, “God opima komkesa rɨga wa yɨrkokar takainy dem yepim re Yonggyamɨmna nyɨ yogenai.”