Search form

Roma Leta 10:15

15Ɨ dɨde kwa rɨdede e ton pɨtapɨta yomnenyi rɨga wa pɨlwa, rako Yonggyam maka ten etmɨkisinonj? Sɨ yɨna peband ɨja emb jɨ ɨrɨki yɨbɨm da, “Otomantijog pɨskak im towaina yepim re God ma b'ogɨl bage yɨt pɨtapɨta yomnenenyi!”