Search form

Roma Leta 10:18

18Ajɨ kon nitinjɨn. Rɨka ɨmɨnjog Israel rɨgap maka utkundo? Nayɨ, ton kea ɨmɨnjog utkundo. Sɨ yɨna pebat ɨja emb jɨ bageyam waina opureni yɨrkokar yɨtkak gatab yindeny da,

“Towaina ara kea komkesa gowukoi wa wuwenonj,

dɨde towaina yɨrkokar yɨtkak kea komkesa gowukoi ngɨrpu wa wuwenonj.”