Search form

Roma Leta 10:19

19Ajɨ kon kwa nitinjɨn da, “Ɨmɨnjog Israel rɨgap maka wumɨr aukɨto?” Mose naska kana yindeny da,

“Kon opima b'enga yɨtam rɨga b'ogɨl tamnɨkinyɨn dem yena re Kon maka abagɨkinond Koina rɨgam.

Sɨ ra wɨn Ju yɨtam rɨgap opimemb b'enga yɨtam rɨga yɨr tangindam dem, wɨn opima nonyɨk teponenindam dem.

Sɨ ra wɨn opimemb korɨrkorɨr b'enga yɨtam rɨga yɨr tangindam dem, wɨn opima soro taindam dem towa pɨlwa.”