Search form

Roma Leta 10:2

2Mop nokɨp kon b'ogɨl e towa gatab yɨr ungata yɨt tapureninyɨn da Israel rɨgap Godɨnd danda kɨma e singi yiyenenyi, ajɨ ton ma ɨta ɨmɨnjog nya yɨmta yundokenenyi rɨnte re God yindeny da rɨga yɨrkokar okatam re gar ke utkunda kae.