Search form

Roma Leta 10:5

5Sɨ Mose yɨrɨkonj negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ gatab rɨnte re God akaeniny towa pɨlwa yepim re gog yɨt yɨmta undokenenanj. Sɨ ɨja emb jɨ yindeny da, “Rɨga yet ra tamnɨkiny onggɨtyam gasa rɨnte re gog yɨtɨt engaeniny omnɨkam, ton wɨmena ikeny dem onggɨt gog yɨtɨm pɨlnate.”