Search form

Roma Leta 10:6

6Ajɨ negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ rɨnte re gar ke utkunda ke ik, ton ɨja emb jɨ yindeny da, “Goro moina garɨnd mitindɨm da, ‘Yete yik dem de pumb tungg wa?’” Ɨtemb re Kerisond gou wa inkam yɨt e.