Search form

Roma Leta 10:8

8Nangga e ton yindeny? Ton ɨja emb jɨ yinj da, “Yɨrkokar yɨtkak re kea mor wus nate ainy opurenam de moina tugɨm wa dɨde nony menamena omnɨkam de moina gar wa.” Ɨtemb re gar ke utkunda ke okatam yɨrkokar yɨtkak e rɨnte re men pɨtapɨta omnena yiyenyu.