Search form

Roma Leta 10:9

9Ra man moina tugɨm ke rɨga wa wɨpɨnd pɨtapɨta omnyɨt da “Yesu re kor Yonggyam e,” dɨde man moina garɨnd gar ke utkunda ke okasɨt da “Godɨt Tin yutnyitonj uj ke,” sɨ man ɨta yɨrkokar okasɨt.