Search form

Roma Leta 11:1

God Wurar Akainonj Israelɨmna Ɨrari Komb Rɨga wa

1Sɨ onggɨt paemb kon nitinjɨn. Rɨka ɨmɨnjog God kea Tina rɨga ewaikurinonj? Nayɨ maka. Mop nokɨp koda re yɨpa Israel rɨga en, ɨ Abraamɨmna kus ke b'ɨga en, dɨde Benyamin gu ke rɨga en.