Search form

Roma Leta 11:10

10Ɨ towaina yɨrkɨp sɨbɨbɨm raukinem, nokɨm da ɨdenat ton maka yɨr ongong teyenanj,

ɨ towaina mudakak dadal uwɨnjuwɨnj raukinem towaina bebɨg map.”