Search form

Roma Leta 11:11

God ma Obagɨki kesa Rɨga wa Yɨrkokar Akaeniny

11Sɨ onggɨt paemb kon nitinjɨn. Rɨka ɨmɨnjog Israel rɨgap kea b'atoukena wuwenonj, ngɨrpu sap otekto? Nayɨ ma ɨja e. Ajɨ towaina negɨr sap otenda kae yɨrkokar okatam mɨle yikeny God ma obagɨki kesa rɨga wa pɨlwa. Sɨ ɨdenatemb ket Israel rɨgap ten nonyɨk ɨponena teyenenanj.