Search form

Roma Leta 11:4

4Sɨ nangga mɨra yɨt na God tin yomnonj? Sɨ ɨja naemb jɨ yomnonj da, “Kon Kornɨm erarinond re seben tausɨn (7,000) rɨga na yepiya re maka kumsos b'amkɨto Baalɨm pɨlwa.”