Search form

Roma Leta 11:6

6Ajɨ rada wurar kae, sɨ ɨtemb re ma b'ogɨl mɨle omnɨka kae. Mop nokɨp rada b'ogɨl mɨle omnɨka kae, sɨ ɨtemb wurar re ma ɨta wurarɨm tainy.