Search form

Roma Leta 11:7

7Sɨ nangga e ket? Sɨ ma komkesa Israel rɨgapiya yokato onggɨtyam gasa rɨna re ton oraka yiyeno. Ajɨ Godɨmna obagɨki rɨga nenapiya yokato yena re Ton ten erarinonj towa wɨngɨrɨnd. Ɨ rɨga yena re God maka abagenjinonj towa wɨngɨrɨnd, ton re gar ke rogɨlkak na aukɨto.