Search form

Roma Leta 11:8

8Ɨ yɨna peband ɨja emb jɨ ɨrɨki yɨbɨm da,

“God towa akainonj nony kesa wɨngawɨnga,

ɨ yɨrkɨp rɨnsim re ma rɨrɨr im yɨr ongongɨm,

ɨ dɨde yɨpya rɨnsim re ma rɨrɨr im utkundam

ngɨrpu yu.”