Search form

Roma Leta 2:1

God ma Dɨmdɨmjog B'ɨsagɨka Mɨle

1Kor rɨga! Man rɨga wa pɨlɨnd negɨr ma b'ɨsagɨka mɨle im amnɨkeninyɨt, ajɨ madaka yɨpa rɨrɨr negɨr mɨle im amnɨkeninyɨt. Sɨ ɨngkaemb man molenggyam mornɨm negɨr ma b'ɨsagɨka amnɨkeninyɨt. Onggɨt paemb man makwa rɨrɨr e rɨl ogenka teyeninyɨt Godɨm pɨlwa da, “Kor awɨr im negɨr.”