Search form

Roma Leta 2:12

12Ɨ komkesa God ma obagɨki kesa rɨga yepim re God ma gog kesa wekeny, dɨde negɨr mɨle amnɨkenenanj, sɨ ton opima dadal ngɨrpu kesa uj taukanj dem. Ɨ dɨde komkesa Ju rɨga yepim re God ma gog kɨma wekeny, dɨde negɨr mɨle amnɨkenenanj, toda kwa opima negɨr ma b'ɨsagɨka takatanj dem onggɨt gog yɨt ke.