Search form

Roma Leta 2:13

13Mop nokɨp God ma opima negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ takainy rɨga wa yepim re gog yɨt jaba yɨpya nena ke utkundenenanj. Ajɨ Ton towa mim takainy yepiya ra gog yɨt rɨrɨrɨnd mɨle omnɨka teyenanj rɨna re Mose b'ingawa aramkinonj omnɨkam.