Search form

Roma Leta 2:15

15Ɨ opimemb gog yɨt ɨrɨki wekeny re God ma obagɨki kesa rɨga waina gar nasim, sɨ ton towaina gar ke wumɨr im onggɨtyam gog yɨt. Ɨ kwa towaina kukɨp ke nonykokpim daka yɨr ungatenanj da onggɨtyam gog yɨt re ɨmɨnjog e. Sɨ ton nony menamena ke angwatenenanj towa wɨngɨrɨnd b'obogɨl b'ɨsagɨkam dɨde b'ɨrmekam nangga e b'ogɨl ɨ nangga e negɨr. Ɨ ɨngkaimemb ton opimemb towaina gog mɨle pɨtapɨta amnɨkenenanj.