Search form

Roma Leta 2:16

16Sɨ ra God ma b'ɨsagɨka bibɨr ik dem, God Keriso Yesu na ingau dem komkesa rɨga ɨsagɨkam towaina wɨgawɨga egurki mɨle gatab. Sɨ Ton tesagɨkiny ra God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt kae dem rɨnte re kon pɨtapɨta omnena yiyenyɨn.