Search form

Roma Leta 2:17

Ju Rɨga waina Negɨr Mɨle

17Ajɨ man Ju rɨga, man molenggyam b'agenaet da “Kon Ju rɨga en, God ma obagendi rɨga en,” ɨ man God ma gogɨnd nony b'ɨjawa yoramitenyɨt, ɨ dɨde man b'asourenyɨt da, “God re koina God e.”